اطلاع رسانی در خصوص “فهرست مشاغل و کسب و کارهای مشمول استمهال حق بیمه سهم کارفرمایی برای دو ماهه آذر و دی ماه”