اطلاع رسانی در خصوص “فهرست مشاغل و کسب و کارهای مشمول حمایت های بانکی مندرج در اجزاء (الف، ب و ج) بند (13) مصوبه جلسه چهل و پنجم مورخ 01/09/1399 ستاد ملی کرونا”

اطلاع رسانی در خصوص “فهرست مشاغل و کسب و کارهای مشمول حمایت های بانکی مندرج در اجزاء (الف، ب و ج) بند (13) مصوبه جلسه چهل و پنجم مورخ 01/09/1399 ستاد ملی کرونا”

برای دریافت خبر اینجا کلیک فرمائید.

اشتراک گذاری