اطلاع رسانی در خصوص “فهرست مشاغل و کسب و کارهای مشمول تمدید مهلت پرداخت هزینه گاز مصرفی برای دو ماهه آذر و دی ماه 1399”