اطلاع رسانی در خصوص “سامانه ارتباط با وزیر محترم نفت”،