اطلاع رسانی در خصوص “دومین فراخوان آزمون تایید صلاحیت مدیران کیفیت”