اطلاع رسانی در خصوص خدمات ویژه نمایشگاه مجازی ایران به اعضای محترم تشکل ها