اطلاع رسانی در خصوص “تمدید زمان اجرای تبصره (1) ماده (21) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک”