اطلاع رسانی در خصوص تغییر عنوان کمیته ماده 76 یا ماده 12 سابق از این به “کمیته حمایت از کسب و کار”