اطلاع رسانی در خصوص بندهای 4 الی 10 مصوبات “چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا- مورخ 01/09/1399”