اطلاع رسانی در خصوص برگزاری نمایشگاه اختصاصی مجازی ایران – عمان موزخ 7 تا 14 شهریورماه