اطلاع رسانی در خصوص برگزاری نمایشگاه اختصاصی مجازی ایران – تغییر تاریخ