اطلاع رسانی در خصوص اصلاح بخشنامه شماره 11 جدید سازمان تامین اجتماعی که به موجب آن بارنامه های حمل و نقل داخلی مشمول 8/7 درصد حق بیمه می گردید