اطلاع رسانی در خصوص آغاز به کار رسمی سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید