اطلاع رسانی درخصوص گزارش شرکای عمده اقتصادی آفریقای جنوبی در سال 2020 – تشکل ها