اطلاع رسانی درخصوص “معافیت ار پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر”