اطلاع رسانی ” درخصوص فهرست استاندارد های ملی ” – تشکل ها