اطلاع رسانی درخصوص تشکیل اتاق مشترک ایران و فنلاند – تشکل ها