اطلاع رسانی درخصوص برگزاری”دومین نمایشگاه تجارت درون آفریقاییIATF 2021″ – تشکل ها