اطلاع رسانی درخصوص امکان تعیین شعبه صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان کارت – تشکل ها