اطلاع رسانی درخصوص “اخبار ارسالی رایزن بازرگانی ایران در بغداد”