اطلاع رسانی درخصوص اجرای توسعه خدمات دولت الکترونیک، کاهش مراجعات حضوری مردم و همچنین اجرای طرح تحول دیجیتال و بهبود فرآیندهای خدمات بیمه ای