اطلاع رسانی تشکیل مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایر ان و فنلاند – تشکلها