اطلاع رسانی به تشکل ها در خصوص عدم نیاز به اعلام موجودی خارج از سامانه انبارها