اطلاع رسانی به تشکل ها در خصوص برگزاری پویش “مهر شاد” با هدف تامین تبلت برای دانش آموزان نیازمند استان اصفهان