اطلاع رسانی به تشکلها: هشدار به شرکتهای بازرگانی در خصوص صدور پیش فاکتورهای جعلی