اطلاع رسانی به تشکلها در خصوص بسته مشوق های حمایتی مرکز ملی شماره گذاری برای صادرکنندگان نمونه کشوری