اطلاع رسانی به تشکلهای صادراتی در خصوص مصوبه کارگروه تعیین ارزش گمرکی