اطلاع رسانی برگزاری نمایشگاه اکوموندو در آبان ماه سال جاری