اطلاع رسانی برگزاری جشنواره وجدان محیط زیست در کسب و کار از نگاه مردم