اطلاع رسانی- امکان شرکت در پروژه های صنعتی در سودان جنوبی