اطلاع رسانی اعزام هیات تجاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه به سرپرستی آقای مهندس شافعی