اطلاعیه مهم در خصوص شرکتهای مهندسین مشاور پیمانکار و انفورماتیک