اطلاعات نیاز سنجی شغلی مربوط به طرح سرشماری اتباع افغانستانی