اطلاعات تکمیلی برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری و بازسازی عراق