اصلاحیه زمان برگزاری همایش آشنایی با اتاق بازرگانی