استقرار تیم زبده آی تی در سندیکا برای مشاوره اعضای محترم