استحضار و صدور دستور بررسی و اعلام نظر کارشناسی قوانین و مقررات مرتبط با تکلیف دستگاه ها