ارسال نامه سندیکا در خصوص رفع معضل برای پیمانکاران بخش خصوصی