ارائه نظزات اتاق در خصوص برگشت ارز، چگونگی حذف ارز ترجیحی و واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی