اخذ نظر در خصوص ویرایش قانون اتاق ایران مبتنی بر اقدامات عضویت فراگیر