اخذ نظرات تشکل ها در خصوص فهرست مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات- معاونت کسب و کار