اخذ نظرات تشکل ها در خصوص شاخصهای انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی- معاونت کسب و کار