اخذ نظرات تشکلها در خصوص آسیبهای ناشی از تحریمها و آثار نقض دستور موقت نسبت به بخش خصوصی