اختصاص امتیاز برای بنگاه ها و فعالیت خصوص مانند بنگاه های دولتی