اجرای تفاهم نامه منعقد شده فی مابین اتاق بازرگانی تهران و مرکز صادرات فدراسون روسیه