اتخاذ تدابیر و اقدام های موثر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت شکنی