اتاق مشترک ایران و عراق در خصوص اخذ مجوز برای صدور ضمانت نامه برای شرکتهای پیمانکاری