اتاق بازرگانی ایران در نظر دارد در راستای توسعه همکاری های تجاری ایران و پاکستان یک هیات تجاری به سرپرستی آقای مهندس شافعی هیاتی را اعزام نماید