ابلاع نامه شماره 117000/24-وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی