آهی روزنامه اطلاعات برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول